JURY

Prze­wod­ni­czący Jury
prof. Jerzy Jarosik

Człon­ko­wie Jury
prof. Adam Baruch
prof. Andy Mid­dle­ton
prof. Leszek Kuła­kow­ski
prof. Piotr Wojtasik