AKTUALNOŚCI

Pro­to­kół z posie­dze­nia kwalifikacyjnego

4. Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jazzową

 z dnia 23 listo­pada 2017r.

 

W wyniku pracy pole­ga­ją­cej na prze­słu­cha­niu nade­sła­nych kom­po­zy­cji jaz­zo­wych oraz doko­na­niu ich ocen, Prze­wod­ni­czący Jury prof. Jerzy Jaro­sik oraz Jury w składzie:

Prof. Adam Baruch

Prof. Andy Middleton

Prof. Leszek Kułakowski

Prof. Piotr Wojtasik

wybrali nagro­dzone kom­po­zy­cje 4. Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jazzową:

 

I miej­sce:
Kom­po­zy­cja: “Waltz for you”
Autor: Bogu­sław Kacz­mar / Polska

II miej­sce:
Kom­po­zy­cja: “Impy Pimpy”
Autor: Tom Haines/ Wielka Brytania

III miej­sce:
Kom­po­zy­cja: “Highway”
Autor: Adam Jarz­mik / Polska

Wyróż­nie­nie:
Kom­po­zy­cja: “Mr Monk is back in town”
Autor: Simion Nico­las / Niemcy

Wyróż­nie­nie:
Kom­po­zy­cja: “Richmont”
Autorka: Gabriela Kapczuk/ Polska

 

Przy­jęto do reali­za­cji zgod­nie z pole­ce­niem Prze­wod­ni­czą­cego Jury prof. Jerzego Jarosika.

Fun­da­to­rem nagrody za II miej­sce jest STOART.

 

Ogło­sze­nie wyni­ków Kon­kursu, pre­zen­ta­cja nagro­dzo­nych kom­po­zy­cji oraz cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród odbędą się w dniu 9 grud­nia br. o godz. 18.00 (sala kon­cer­towa Kato­wice Mia­sto Ogrodów).

2017