AKTUALNOŚCI

Pro­to­kół z posie­dze­nia kwalifikacyjnego

3. Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jazzową

z dnia 2 listo­pada 2016r.

 

W wyniku pracy pole­ga­ją­cej na prze­słu­cha­niu nade­sła­nych kom­po­zy­cji jaz­zo­wych oraz doko­na­niu ich ocen, Prze­wod­ni­czący Jury prof. Jerzy Jaro­sik oraz Jury w składzie:

Prof. Adam Baruch

Prof. Andy Middleton

Prof. Leszek Kułakowski

Prof. Piotr Wojtasik

wybrali do II etapu 3. Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jaz­zową nastę­pu­jące kom­po­zy­cje i nomi­no­wali nastę­pu­ją­cych kompozytorów:

 

1. kompozycja: Artistry in Broken Rhythm 
autor:            Vladimir Nikolov/ Macedonia

 

2. kompozycja:   Phantom Limb
autor:              Szymon Łukowski/ Polska

 

3. kompozycja:   Spring and you say goodbye
autor:             Paulina Atmańska/ Polska

 

4. kompozycja:  Ballada 
autor:           Joanna Świniarska/ Polska

 

5. kompozycja:  Something’s Awry
autor:             Brian Eisenberg/ USA

 

6. kompozycja:  White Note Exorcist
autor:             Claudia Döffinger/ Austria

 

7. kompozycja: Rush 
autor:            Adam Jarzmik/ Polska

 

8. kompozycja: Interior Opponent Combo
autor:            Tobias Hoffmann/ Austria

 

9. kompozycja: 102 
autor:            Piotr Zawada/ Polska

 

10. kompozycja: Overcoming
autor:             Angel Vassilev/ Austria

 

 

Przy­jęto do reali­za­cji zgod­nie z pole­ce­niem Prze­wod­ni­czą­cego Jury prof. Jerzego Jarosika.

 

 

 

2016